top of page

Jsem odstavec. Klikněte zde pro přidávání a úpravu vlastního textu. Je to snadné.

  1. Obchodní podmínky („OP“)

1.1 Tyto OP vydává Michaela Klementová, Klevents, IČO 88236595, Lhota pod Libčany 227, 503 27 (dále jen „Pronajímatel“) a upravují smluvní vztahy mezi ním a třetími osobami („Zákazník“), při kterých Pronajímatel pronajímá Zákazníkovi vybavení definované v Objednávce (dále jen „Předmět nájmu“) a/nebo aranžuje prostory či provádí jiné činnosti dle pokynů Zákazníka uvedených v Objednávce (oba smluvní vztahy dále jen „Nájemní smlouva“).

  1. Vznik Nájemní smlouvy a převzetí Předmětu nájmu

2.1 Nájemní smlouva vzniká podpisem Objednávky Zákazníkem a Pronajímatelem. Zákazník odpovídá za platnost údajů uvedených v Objednávce, především kontaktních údajů. Při uzavření Nájemní smlouvy je Zákazník povinen zaplatit zálohu dle ceníku Pronajímatele. Po uzavření Nájemní smlouvy Zákazník převezme Předmět nájmu.

2.2 Zákazník je povinen při převzetí Předmětu nájmu tento řádně zkontrolovat a případné vady ihned vytknout.

2.3 Zákazník uzavřením Nájemní smlouvy výslovně prohlašuje, že se pečlivě seznámil s pravidly a způsobem užívání Předmětu nájmu a zavazuje se tato pravidla dodržovat. Pronajímatel neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s užíváním Předmětu nájmu. Jeli třeba, aby při užívání zařízení byla zachována zvláštní pravidla, zejména řídi-li se užívání návodem nebo je upraveno technickou normou, je povinen Pronajímatel nájemce s nimi seznámit, ledaže jde o pravidla obecně známá.

2.4 Zákazník není oprávněn dát Předmět nájmu do podnájmu třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Pronajímatele ani na něm provádět jakékoli změny. Zákazník odpovídá za veškerou škodu způsobenou jím či třetími osobami na Předmětu nájmu.

2.5 Pronajímatel si vyhrazuje právo kdykoli provést kontrolu Předmětu nájmu. Zákazník se zavazuje poskytnout Pronajímateli veškerou nezbytnou součinnost.

  1. Pojištění

3.1 Požaduje-li to Pronajímatel, je Zákazník povinen Předmět nájmu pojistit.

  1. Doba nájmu

4.1 Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou uvedenou v Objednávce jako Doba nájmu. Nájemní smlouvu lze prodloužit na základě písemné dohody Pronajímatele a Zákazníka. Ustanovení § 676 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

  1. Rezervace Předmětu nájmu

5.1 Zákazník si může Předmět nájmu rezervovat na určité datum, a to podpisem Objednávky a zaplacením zálohy dle ceníku Pronajímatele. Zrušení rezervace Předmětu nájmu je možné ve lhůtě 60 dní přede dnem rezervace bez sankce, 59 až 30 dní přede dnem rezervace je Zákazník povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 50 % poskytnuté zálohy, 29 a méně dní přede dnem rezervace je Zákazník povinen uhradit smluvní pokutu ve výši poskytnuté zálohy. Nárok na náhradu škody zůstává nedotčen.

  1. Vrácení Předmětu nájmu

6.1 Zákazník je povinen vrátit Předmět nájmu na adrese a v den uvedený v Objednávce, a to ve stavu, ve kterém jej od Pronajímatele převzal s ohledem na běžné opotřebení (tj. nepoškozený a se všemi převzatými součástmi a příslušenstvím). Pronajímatel vrácení a stav Předmětu nájmu potvrdí do Objednávky.

6.2 Zákazník je povinen při vrácení Předmětu nájmu nahradit Pronajímateli veškerou škodu, kterou na Předmětu nájmu způsobil. Ceník Pronajímatele může stanovit výši takové náhrady.

6.3 Neuhradil-li Zákazník Pronajímateli způsobenou škodu při vrácení Předmětu nájmu, je tak povinen učinit nejpozději do 7 dní po vrácení. Pro případ prodlení s úhradou způsobené škody si smluvní strany dohodly smluvní pokutu ve výši 0,5% denně z dlužné částky.

  1. Nájemné, ceník, záloha a úhrada nájemného

7.1 Nájemné se řídí ceníkem Pronajímatele zveřejněným v době uzavření Nájemní smlouvy na www.klevents.cz. Pronajímatel si vyhrazuje právo ceník kdykoli změnit. Změna je účinná okamžikem vyvěšení na webových stránkách Pronajímatele a platí pro Nájemní smlouvy uzavřené po takovém vyvěšení. Nájemné je stanoveno za jeden započatý den nájmu. Nájemné je splatné na základě faktury. Pro případ prodlení s úhradou nájemného si smluvní strany dohodly smluvní pokutu ve výši 0,5% denně z dlužné částky.

7.2 Pronajímatel je oprávněn žádat složení zálohy dle svého ceníku. Pronajímatel se zavazuje zálohu vrátit oproti vrácení Předmětu nájmu a zaplacení nájemného v plné výši. Pronajímatel si vyhrazuje právo započíst na zálohu i své pohledávky z nájemného, smluvních pokut, náhrady škody či jiných svých pohledávek za Zákazníkem.

  1. Sankce a odstoupení od Nájemní smlouvy

8.1 Zákazník je povinen uhradit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši dvojnásobku stanoveného denního nájemného za každý den prodlení s vrácením Předmětu nájmu. Nárok na náhradu škody zůstává nedotčen.

8.2 Pronajímatel je oprávněn od Nájemní smlouvy odstoupit, užívá-li Zákazník Předmět nájmu způsobem, kterým hrozí vzniknout na Předmětu nájmu škoda, neumožnil-li Zákazník Pronajímateli či jím pověřené osobě kontrolu Předmětu nájmu a/nebo bylo-li vůči Zákazníkovi zahájeno insolvenční řízení.

  1. Právní úprava a spory

9.1 Dohoda a tyto OP se v dalších otázkách řídí především zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

9.2 Případné spory budou předloženy k rozhodnutí věcně a místně příslušnému soudu České republiky. Je-li Zákazníkem podnikatel jednající v rámci své podnikatelské činnosti, je dána dohodou smluvních stran místní příslušnost soudu dle místa podnikání Pronajímatele.

9.3 Neplatnost jednoho ustanovení OP nemá vliv na platnost ostatních ustanovení OP.

  1. Změna obchodních podmínek

10.1 Pronajímatel si vyhrazuje právo tyto OP kdykoli změnit. Změna je účinná okamžikem vyvěšení na www.klevents.cz . Nevysloví-li do 14 dní Zákazník svůj nesouhlas s novým zněním OP, má se za to, že se změnou souhlasí a Nájemní smlouva se řídí tímto novým zněním.

10.2 Tyto OP jsou zveřejněny a účinné ode dne 15.8.2013.

bottom of page